Vedtægter for DAZA

§ 1. FORMÅL.

Foreningens formål er at etablere et samarbejde mellem danske zoologiske anlæg, hvor der i formidlings-øjemed holdes i artsmæssig henseende en alsidig samling af dyr under forhold, der afviger fra naturtilstanden.

De zoologiske anlæg skal, i rimeligt omfang, på en ikke-kommerciel basis assistere hinanden med rådgivning og udveksling af dyr.

Det zoologiske anlæg skal sikre, at alle DAZAs medlemmer beriges gennem udveksling af egne og fælles erfaringer, viden og gode idéer.

Foreningen repræsenterer medlemmerne i nationale og internationale spørgsmål.

§ 2. MEDLEMSOPTAGELSE.

Som medlemmer kan efter ansøgning optages de i §1 nævnte institutioner, der underkaster sig de til enhver tid gældende etiske regler.

Ansøgning om medlemskab behandles på generalforsamlingen.

§ 3. FORENINGENS LEDELSE.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Kun institutionsledere er valgbare.

Bestyrelsen sammensættes af repræsentanter for såvel zoologiske haver som akvarier.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal, med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal dog afholdes min. 4 møder om året.

Foreningen tegnes i almindelighed af formanden. Udtalelser der kan få vidtrækkende konsekvenser for medlemmerne, forelægges dog for alle medlemmer.

Forretningsorden og bestyrelsesmøde referater sendes til medlemmerne.

Udvalg kan nedsættes.

Udvalgenes opgave er at støtte og samordne forhold af fælles interesse. Udvalgene refererer og rapporterer direkte til bestyrelsen.

§ 4. GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden udgang af juni måned, og indkaldes med en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Der træffes beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er dog ændringer af vedtægter eller foreningens etiske regler samt ved optagelse af nye medlemmer, hvor der kræves tilslutning fra 2/3 af medlemmerne. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal minimum indeholde:

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Der kan på begæring af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne kræves afholdt ekstraordinær generalforsamling. Denne anmodning skal følges op af indkaldelse inden 30 dage med angivelse af dagsorden.

§ 6. INTERNATIONALT ARBEJDE.

DAZA skal være medlem af EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) og WAZA (World Association of Zoos and Aquaria).

Foreningen repræsenteres af en eller flere udpegede medlemmer af DAZA. Disse repræsentanter skal rapportere tilbage til bestyrelsen efter hvert møde i EAZA.

§ 7. EKSKLUSION.

Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, etiske regler og gældende lovgivning, ikke betaler kontingent eller modarbejder DAZAs formål kan bestyrelsen fremsætte forslag om eksklusion til generalforsamlingens afgørelse. Eksklusion kræver tilslutning fra 2/3 af medlemmerne.

§ 8. UDMELDELSE.

Anmodning om udmeldelse fremsendes til formanden, udmeldelsen vil have virkning fra førstkommende årsskifte.

§ 9. FORENINGENS OPHØR.

Ophør af foreningen kan kun finde sted hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger bestemmer dette med 2/3 flertal.

Foreningens evt. formue tilfalder "WWF- Verdensnaturfonden" i Danmark.

Vedtægterne således godkendt på generalforsamlingen den 13 juni 2017.

AQUA FerskvandsakvariumDen Blå Planet
Fjord & Bælt CentretFiskeri & Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet
Givskud ZooKattegatcentret
Knuthenborg SafariparkAalborg Zoo
København ZooNordsøen Oceanarium
Odense ZooRanders Regnskov
REE Park SafariSkandinavisk Dyrepark
Øresundsakvariet
© 2012-2020 - DAZA